Ścieżka dydaktyczna w rejonie pd-zach części Klimontowa

powrót

Przystanek 3. Zakole na rzece

Przechodząc ulicą Krakowską na odcinku do mostu na rzece Koprzywiance mijamy budynek Urzędu Gminy, dworzec autobusowy i warsztaty Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Za mostem w odległości 100 m za tablicą miejscowości Klimontów, dochodzimy do zakola rzeki.

Koprzywianka, zwana także Pokrzywianką bierze początek we wschodniej części głównego pasma Gór Świętokrzyskich na wysokości około 400 m n.p.m. Przeważająca część zlewni Koprzywianki zbudowana jest z piaskowców, kwarcytów i łupków kambryjskich. Miejsce do obserwacji położone jest na około 35 km od źródła rzeki i leży na wysokości 190 m n.p.m. Dno doliny, szerokości 1 km wyściela namuł rzeczny zwany madą i składa się on z mułku lessowego redeponowanego czyli przyniesionego przez wodę i wzbogaconego w cząstki humusowe. Mada nanoszona w okresach powodziowych buduje taras zalewowy rzeki, przestrzennie odpowiadający zasięgowi nadrzecznych łąk oraz pastwisk.

Na obserwowanym odcinku Koprzywianka wije się tworząc liczne zakola. Rzeka płynąca zazwyczaj dostojnie i wolno (średni przepływ 2,2 m3/s), czasami występuje z brzegów zalewając, zwłaszcza w okresie wiosennych roztopów, sąsiadujące z nią łąki.

Koprzywianka

Wierzby umacniają brzeg rzeki

Obserwując brzegi rzeki dostrzegamy jak na zakolu woda oddziaływuje na nie, podcinając je to z prawej, to z lewej strony. Nietrudno jest dostrzec strefy akumulacji (nagromadzenia) osadów i leżących po przeciwnej stronie strefy erozji rzeki. W celu umocnienia brzegu sadzone są wierzby, ale wśród roślinności przybrzeżnej przeważa olsza czarna (Alnus glutinosa L.), wierzba biała (Salix alba L.), z krzewów spotykamy bez czarny (Sambucus nigra L.). Wśród roślin zielnych dominuje swoją wysokością ostrożeń warzywny (Cirsum olaraceum L.).

Z ryb w rzece najczęściej można złowić: pstrąga potokowego (Salmotrutta morpha fario L.), szczupaka (Esox lucius L.), kiełbia (Gobio gobio L.) i płoć (Rutilus rutilus L.). Z ptaków możemy spotkać przylatujące tu z łąk skowronki (Alanda arvensis L.), makolągwy (Carduelis canabia L.), potrzeszcze (Emberiza calandra L.) i zimorodki (Alcedo atthis L.) żyjące nad wodami i strumykami o wysokich i urwistych brzegach.