Ścieżka dydaktyczna w rejonie pd-zach części Klimontowa

powrót

Wstęp

Projektowana trasa ścieżki dydaktycznej zlokalizowana jest na obszarze południowo-zachodniej części Klimontowa. Przebieg szlaku zaplanowano w ten sposób, aby możliwie najszerzej wykorzystać istniejące warunki terenowe, ukazać rolę i piękno różnych ekosystemów, a także obserwować wpływ człowieka na strukturę i funkcjonowanie krajobrazu. Ważnym elementem jest także poznanie historii tej uroczo położonej miejscowości.

Rozmaitość form przyrody nieożywionej oraz bogactwo biologiczne zapewniają atrakcyjność trasy, pozwalając na uaktywnienie czynnika emocjonalnego, który ma znaczący wpływ na kształtowanie proekologicznych postaw uczniów.

Niniejszy przewodnik został przygotowany z myślą o uczniach starszych klas szkoły podstawowej oraz dla młodzieży szkół średnich. Zapewne może być użyteczny przy projektowaniu zajęć z dziećmi przedszkolnymi a także pomocny np. w czasie rodzinnych spacerów.

Pierwszorzędną rolę w kształceniu odgrywa poznanie środowiska znajdującego się bezpośrednio w otoczeniu dziecka, tj. w miejscu jego zamieszkania i nauki. Takie poznanie w trwały sposób łączy wiedzę teoretyczną z problemami praktycznymi oraz uprzystępnia dziecku złożone problemy funkcjonowania środowiska. Przebywanie w terenie wiąże ucznia ze światem jemu bliskim, umożliwiając równocześnie wzbogacenie wiedzy o abiotycznych i biotycznych elementach środowiska i wzajemnych zależnościach między nimi.

Prezentowana ścieżka ma na celu ułatwić uczniom zrozumienie zależności między człowiekiem a środowiskiem w wymiarze biologicznym, geograficznym, historycznym i społecznym.

Pomimo, że problemy ekologiczne są bardzo złożone to niemniej jednak, winny być przekazywane uczniom w formie dla nich zrozumiałej i zachęcającej. Proponowane zadania i ćwiczenia ukazują przykłady konkretnych działań i rozwiązań w warunkach lokalnego środowiska społeczno-przyrodniczego. Przebieg trasy, realizacja założonych treści oraz zakres prowadzonych obserwacji i ćwiczeń można w zależności od potrzeb modyfikować. Ścieżkę zaplanowano do wykorzystania na różne sposoby:

- jako spacerową trasę z krótkimi odpoczynkami w miejscach postojowych. Pozwolą one w sposób ogólny zapoznać się z wybranymi zagadnieniami ekologicznymi,

- jako miejsce ćwiczeń, doświadczeń i obserwacji o różnym czasie trwania (od pół godziny do kilku godzin), które można prowadzić w wyznaczonych punktach na trasie,

- kilkudniowych, tygodniowych, rocznych i kilkuletnich obserwacji powtarzanych cyklicznie w punktach lub wzdłuż całej trasy.

Żywię głęboką nadzieje, że proponowany szlak przybliży nas wszystkich do poznania najbliższych sercu rodzinnych stron.

Jan Prokop

Przebieg trasy

PSP - Synagoga - ul. Jasieńskiego - Zakole na Koprzywiance - Las Grabowiec -
Wąwóz, zakrzewienia śródpolne - Szymanowice Górne - Piaskownia - Oczyszczalnia ścieków


Legenda
Prezentacja w formacie PDF